Obchodné podmienky

PODMIENKY A USTANOVENIA

TENTINO s.r.o.

Jiráskova 359, Doudleby nad Orlicí, 517 42

IČO: 25950525 DIČ: CZ25950525

zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 16773

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.tentino.sk

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  • Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") spoločnosti TENTINO s.r.o, so sídlom sídlom Jiráskova 359, Doudleby nad Orlicí, 51742, IČO: 25950525, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 16773 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. z, Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke www.tentino.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "internetový obchod").
  • Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatnej odbornej činnosti.
  • Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
  • Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom alebo českom jazyku.
  • Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

 

 1. ÚČET UŽÍVATEĽA
  • Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať k svojmu používateľskému rozhraniu. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len "užívateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
  • Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný správne a pravdivo uviesť všetky údaje. Kupujúci je povinný v prípade akejkoľvek zmeny aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom konte. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.
  • Prístup k používateľskému kontu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do svojho používateľského účtu.
  • Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím stranám používať používateľské konto.
  • Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci už nepoužíva svoj používateľský účet alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
  • Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

 

 1. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
  • Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.
  • Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak ho nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas doby, kedy sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Ceny tovaru sú prispôsobené osobe kupujúceho na základe automatického rozhodovania. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
  • Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, ako aj o spôsobe a čase dodania. Informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Slovenskej republiky. V prípade, že Predávajúci ponúka bezplatné dodanie tovaru, je podmienkou vzniku nároku na bezplatné dodanie tovaru zo strany Kupujúceho zaplatenie minimálnej celkovej kúpnej ceny prepravovaného tovaru vo výške uvedenej vo webovom rozhraní obchodu. V prípade čiastočného odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho a celková kúpna cena tovaru, pri ktorom nedošlo k odstúpeniu od zmluvy zo strany Kupujúceho, nedosahuje minimálnu sumu potrebnú pre vznik práva na bezplatnú prepravu tovaru podľa predchádzajúcej vety, právo Kupujúceho na bezplatnú prepravu tovaru zaniká a Kupujúci je povinný zaplatiť  Predávajúcemu za prepravu tovaru.
  • Ak si chce kupujúci objednať tovar, vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
   • objednaný tovar (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu),
   • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a
   • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").
  • Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť vstupné údaje, ktoré kupujúci zadal do objednávky, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v užívateľskom konte alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa Kupujúceho").
  • V závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
  • Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
  • Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám, pričom tieto náklady sa neodlišujú od základnej sadzby.

 

 1. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
  • Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:
 • v hotovosti v prevádzke predávajúceho v Doudlebách nad Orlicí;

 

 • na dobierku na mieste, ktoré kupujúci uviedol v objednávke;

 

 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. 4034165848/7500,vedený v ČSOB, a.s. (ďalej len "účet predávajúceho");

 

 • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay;

 

 • bezhotovostne kreditnou kartou;

 

 • v hotovosti alebo kreditnou kartou pri osobnom odbere na doručovacom úrade;

 

 • prostredníctvom úveru poskytnutého treťou stranou.
 • Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 • Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia  obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 • V prípade platby v hotovosti, na dobierku alebo v expedičnej kancelárii je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, ak nie je v daňovom doklade uvedené inak.
 • V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
 • Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že kupujúci nepotvrdí objednávku, požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
 • Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.
 • Ak je to v obchodných vzťahoch obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví daňový doklad - faktúru Kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho.

 

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
  • Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka nemožno od kúpnej zmluvy okrem iného odstúpiť v týchto prípadoch:
   • tovar bol vyrobený podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobený jeho osobným potrebám,
   • tovar podlieha skaze alebo sa jedná o tovar s krátkou dobou trvanlivosti, ako aj tovar, ktorý sa vzhľadom na svoju povahu po dodaní nenávratne zmieša s iným tovarom,
   • tovar je zabalený v uzavretých obaloch, ktoré zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nie sú vhodné na vrátenie po tom, čo ich kupujúci porušil,
   • zvukovú alebo obrazovú nahrávku alebo počítačový program v zapečatenom obale, ak ho kupujúci porušil.
  • Ak nejde o prípad uvedený  vyššie alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením Občianskeho zákonníka do štrnástich (14) dní odo dňa, keď kupujúci alebo tretia osoba iná ako kupujúcim určený dopravca prevezme tovar, alebo:
   • posledný kus tovaru, ak si kupujúci objedná v jednej objednávke viac ako jeden kus tovaru, ktorý sa dodáva samostatne,
   • posledná položka alebo časť dodávky tovaru, ktorá pozostáva z viacerých položiek alebo častí, alebo
   • prvá dodávka tovaru, ak zmluva stanovuje pravidelné dodávky tovaru počas dohodnutého obdobia.
  • Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť zaslané predávajúcemu v lehote uvedenej v článku 2 obchodných podmienok. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho info@tentino.cz.
  • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. Kupujúci je povinný zaslať alebo odovzdať tovar predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, pokiaľ predávajúci neponúkol, že si tovar vyzdvihne sám. Lehota podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, ak kupujúci odošle tovar pred jej uplynutím. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť obvyklým spôsobom poštou.
  • V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy, a to takým istým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim po vrátení tovaru Kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým Kupujúci súhlasí a nevzniknú mu žiadne dodatočné náklady. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, ako Predávajúci dostane tovar alebo skôr, ako Kupujúci preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.
  • Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na náhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
  • V prípadoch, keď má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením  Občianskeho zákonníka, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
  • Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva týkajúca sa tohto daru stráca platnosť a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

 

 1. PREPRAVA A DODÁVKA TOVARU
  • V prípade, že sa na základe osobitnej požiadavky kupujúceho dohodne spôsob dopravy, kupujúci znáša riziko a akékoľvek dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  • Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.
  • V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.
  • Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade, že sa zistí poškodenie obalu, ktoré naznačuje, že so zásielkou bolo manipulované, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať. Tým nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru a iné práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  • Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené osobitnými dodacími podmienkami predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

 

 1. ZÁRUČNÁ DOBA
  • Záručná doba výrobkov je uvedená pri každom výrobku v časti "Parametre". Štandardná záručná doba sú 2 roky, v prípade niektorých výrobkov 10 rokov.

 

 1. PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI
  • Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
  • Ak je predmetom kúpy hmotná hnuteľná vec, ktorá je spojená s digitálnym obsahom alebo službou digitálneho obsahu takým spôsobom, že by bez nich nemohla plniť svoje funkcie (ďalej len "digitálna vec"), ustanovenia o zodpovednosti predávajúceho za vady sa vzťahujú aj na poskytovanie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, a to aj v prípade, že ich poskytuje tretia strana. To neplatí, ak z obsahu kúpnej zmluvy a povahy veci vyplýva, že sa poskytujú samostatne.
  • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že vec:
   • zodpovedá dohodnutému opisu, typu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,
   • je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a
   • sa dodáva s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.
  • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že okrem dohodnutých vlastností:
   • predmet je vhodný na účel, na ktorý sa bežne používa, a to aj s ohľadom na práva tretích strán, právne predpisy, technické normy alebo pravidlá priemyselnej praxe, ak neexistujú technické normy,
   • vec zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci odôvodnene očakávať, a to aj s prihliadnutím na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä prostredníctvom reklamy alebo označenia, pokiaľ predávajúci nepreukáže, že o nich nevedel alebo že boli v čase uzavretia kúpnej zmluvy upravené prinajmenšom porovnateľným spôsobom, ako boli urobené, alebo že nemohli ovplyvniť rozhodnutie o kúpe,
   • predmet sa dodáva s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a
   • vec zodpovedá svojou kvalitou alebo vyhotovením vzorke alebo vzorke, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy.
  • Ustanovenia článku 4 Obchodných podmienok sa nepoužijú, ak predávajúci pred uzavretím kúpnej zmluvy výslovne upozornil kupujúceho, že určitá vlastnosť veci sa líši a kupujúci s tým pri uzavretí kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
  • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za akúkoľvek vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou vykonanou predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť podľa kúpnej zmluvy. To platí aj v prípade, ak montáž alebo inštaláciu vykonal kupujúci a vada je spôsobená nedostatkom v návode poskytnutom predávajúcim alebo poskytovateľom digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak má vec digitálne vlastnosti.
  • Ak sa vada prejaví do jedného roka odo dňa prevzatia, považuje sa vec za vadnú už pri prevzatí, pokiaľ to nevylučuje povaha veci alebo vady. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, ak vadu oprávnene reklamoval.
  • Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami, predávajúci zabezpečí, aby boli kupujúcemu poskytnuté dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu. Okrem dohodnutých aktualizácií predávajúci zabezpečí, aby boli kupujúcemu poskytnuté aktualizácie, ktoré sú potrebné na to, aby si predmet zachoval vlastnosti, a aby bol kupujúci informovaný o ich dostupnosti
   • na obdobie dvoch rokov, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytovať nepretržite počas určitého obdobia podľa kúpnej zmluvy, a na celé obdobie, ak je poskytovanie dohodnuté na obdobie dlhšie ako dva roky,
   • tak dlho, ako môže kupujúci odôvodnene očakávať, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytnúť jednorazovo na základe kúpnej zmluvy; to sa posudzuje podľa druhu a účelu veci, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a s prihliadnutím na okolnosti v čase uzavretia kúpnej zmluvy a na povahu záväzku.
  • Ustanovenia článku 8 Obchodných podmienok sa neuplatnia, ak predávajúci pred uzavretím kúpnej zmluvy výslovne oznámil kupujúcemu, že aktualizácie nebudú poskytované a kupujúci s tým pri uzavretí kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
  • Ak kupujúci neaktualizuje v primeranej lehote, nemá práva z vady, ktorá vznikla len v dôsledku neaktualizácie. To neplatí, ak kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo na dôsledky neaktualizácie alebo ak neaktualizoval alebo neaktualizoval správne v dôsledku chyby v návode. Ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať nepretržite počas určitého obdobia a ak sa vada prejaví alebo vyskytne v období uvedenom v článku 8.1 a článku 7.8.2 obchodných podmienok, digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu sa považuje za poskytnutú vadne.
  • Kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa prejaví do dvoch rokov od prevzatia. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami a ak sa má podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytovať nepretržite počas určitého obdobia, kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa objaví alebo prejaví na digitálnom obsahu do dvoch rokov od prevzatia. Ak sa má plnenie poskytovať dlhšie ako dva roky, kupujúci má právo reklamovať vadu, ktorá sa objaví alebo prejaví v tomto období. Ak kupujúci oprávnene vytkol predávajúcemu vadu, lehota na vytknutie vady neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať.
  • Ak má tovar vadu, kupujúci môže požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, pokiaľ zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neúmerne nákladný v porovnaní s iným spôsobom; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.
  • Predávajúci odstráni vadu v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha veci a účel, na ktorý kupujúci vec kúpil. Predávajúci je povinný prevziať vec na vlastné náklady za účelom odstránenia vady. Ak si to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci pred tým, ako sa vada prejavila, predávajúci vadnú vec demontuje a zmontuje opravenú alebo novú vec alebo uhradí náklady s tým spojené.
  • Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak:
   • predávajúci odmietol odstrániť vadu
   • závada sa prejavuje opakovane,
   • chyba je podstatným porušením kúpnej zmluvy alebo
   • z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.
  • Ak je vada veci nepodstatná, kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, má sa za to, že vada veci nie je nepodstatná. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo mu bude vec doručená alebo po tom, čo kupujúci preukáže, že vec odoslal.
  • Za vadu môže predajca, od ktorého bol tovar zakúpený. Ak je však na vykonanie opravy určená iná osoba, ktorá sa nachádza v mieste predávajúceho alebo v mieste bližšom ku kupujúcemu, kupujúci vytkne vadu osobe, ktorá je určená na vykonanie opravy.
  • S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, alebo aj vo svojom sídle. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie kupujúcim vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho za účelom poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
  • Reklamácie vrátane odstránenia vád musia byť vybavené a kupujúci o tom musí byť informovaný najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči alebo služby digitálneho obsahu, reklamácia sa musí vybaviť v primeranej lehote, pričom sa zohľadní povaha digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a účel, na ktorý ju kupujúci požadoval.
  • Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
  • Kupujúci môže svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatniť aj osobne v areáli skladu U Bažantnice, v Doudlebách nad Orlicí, telefonicky na čísle +420 777 259 525 alebo e-mailom na adrese reklamace@tentino.cz.
  • Ten, kto má právo z vadného plnenia, má tiež právo na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením tohto práva. Ak však kupujúci neuplatní právo na náhradu škody do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej je potrebné vadu vytknúť, súd toto právo neprizná, ak predávajúci namieta, že právo na náhradu škody nebolo uplatnené včas.
  • Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.
  • Predávajúci alebo iná osoba môže kupujúcemu okrem jeho zákonných práv z chybného plnenia poskytnúť aj záruku za akosť.
  • Sťažnosti posielajte na adresu reklamace@tentino.cz vrátane fotografie, čísla objednávky alebo faktúry a stručného opisu sťažnosti.

 

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN
  • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
  • Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
  • Spotrebiteľské sťažnosti vybavuje predávajúci prostredníctvom e-mailu. Sťažnosti je možné zasielať na elektronickú adresu predávajúceho. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho. Žiadne iné pravidlá vybavovania reklamácií predávajúci nestanovuje.
  • Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnych zmlúv je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17331927, internetová adresa: https://soi.sk. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  • Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
  • Kupujúci môže podať sťažnosť orgánu dohľadu alebo štátnemu orgánu dohľadu. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vo vymedzenom rozsahu.
  • Kupujúci týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v ustanovení Občianskeho zákonníka.

 

 1. OCHRANA ÚDAJOV
  • Predávajúci plní svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR") v súvislosti so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia Kúpnej zmluvy, na účely rokovaní o Kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností Predávajúceho prostredníctvom samostatného dokumentu.

 

 1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE.
  • V súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti) v znení neskorších predpisov kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu alebo telefónne číslo kupujúceho. Predávajúci si svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle článku 13 Nariadenia GDPR súvisiacu so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní prostredníctvom samostatného dokumentu.
  • Predávajúci si plní svoje zákonné povinnosti súvisiace s možným ukladaním súborov cookie na zariadení kupujúceho prostredníctvom samostatného dokumentu.

 

 1. DORUČOVANIE
  • Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej  pošty.
  • Kupujúci doručuje predávajúcemu  korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

 1. RECENZIE
  • Po 7-10 dňoch od objednávky dostane zákazník e-mail s požiadavkou na hodnotenie zakúpených produktov alebo celkové hodnotenie obchodu.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak uplatnili pri absencii voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
  • Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
  • Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
  • Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je pripojený k podmienkam.
  • Kontaktné údaje predávajúceho: adresa sídla Jiráskova 359, Doudleby nad Orlicí, 517 42, e-mailová adresa info@tentino.cz, obchod@tentino.cz , telefón +420 777 259 525, +420 777 258 220 .

 

             V Doudlebách nad Orlicí, dňa 01.06.2023

                                                                                                      Lenka Baliharová,  riaditeľka

 
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz