Podmienky ochrany osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

TENTinos.r.o. vykonáva spracúvanie vašich osobných údajov, pretože je nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami o predaji tovaru (alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením takejto zmluvy), a tiež vykonáva spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
  • Správcom vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť TENTino s.r.o., so sídlom Jiráskova 359, 517 42 Doudleby nad Orlicí, IČO: 25950525, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 16773 (ďalej len "správca").
  • Kontaktné údaje správcu sú nasledovné: doručovacia adresa Jiráskova 359, e-mailová adresa info@tentino.cz , telefón 777259525.
  • Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.
 2. PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné na:
   • plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení zo strany prevádzkovateľa pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "smernica");
   • dodržiavanie právnych povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, najmä dodržiavanie povinností, ktoré prevádzkovateľovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä zákon č. 235/2004 Z. z, o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákona č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.
 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Účelom spracúvania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom, vrátane dodania tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za vady, alebo vykonanie opatrení zo strany prevádzkovateľa pred uzavretím takejto zmluvy, ako aj plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností prevádzkovateľa.
  • V zmysle článku 22 nariadenia neexistuje automatické individuálne rozhodovanie správcu.
 2. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania účinkov práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a po dobu nevyhnutnú na účely archivácie v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú prepravné spoločnosti a iné osoby, ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru alebo realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby poskytujúce technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu vrátane prevádzky softvéru a uchovávania údajov. Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú
  • Príjemcami vašich osobných údajov spracúvaných na účely plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť aj orgány finančnej správy alebo iné príslušné orgány v prípadoch, keď to prevádzkovateľovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
  • Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť vaše osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 4. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
  • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov a právo na prenosnosť vašich osobných údajov.
  • Ak sa domnievate, že spracovaním vašich osobných údajov bolo alebo je porušené nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
  • Nie ste povinný poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie vašich osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia vašich osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu ani ju plniť zo strany prevádzkovateľa.

 

V prípade spracúvania osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy zo strany online obchodníka alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy zo strany online obchodníka.

Vzťahuje sa len na situácie, keď sa osobné údaje zhromažďujú priamo od dotknutých osôb (zákazníkov). Nevzťahuje sa preto na situácie, keď sa osobné údaje získavajú iným spôsobom (od tretej strany, od iného prevádzkovateľa, z internetu atď.)

Nevzťahuje sa najmä na situácie, keď by sa osobné údaje mali prenášať do krajín mimo EÚ, a na spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov.

Ďalší príjemcovia osobných údajov:

Analýza Google

Smartsupp.com, s.r.o.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz